Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden D&P Chaletbouw (versie 2020.1)

Download hier de algemene verkoopvoorwaarden of bekijk ze hieronder.

1. Definities

1. D&P Chaletbouw: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder – maar niet uitsluitend – D&P Chaletbouw, een eenmanszaak van de heer P. Mulder, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76842320.
2. Afnemer: iedere partij die met D&P Chaletbouw een Overeenkomst sluit met betrekking tot koop, aanneming van werk, opdracht of anderszins, of anderszins in een rechtsrelatie met D&P Chaletbouw staat of komt te staan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
3. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde D&P Chaletbouw of Afnemer.
4. Consument: een Afnemer die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Contract: de schriftelijke vastlegging door D&P Chaletbouw van de inhoud van de Overeenkomst. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen D&P Chaletbouw en Afnemer tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
Staanplaats: de locatie waar een door D&P Chaletbouw af te leveren zaak/zaken (zoals – maar niet uitsluitend – een bungalow of chalet) moet worden geplaatst.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen D&P Chaletbouw en Afnemer.
2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door D&P Chaletbouw uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door D&P Chaletbouw worden herroepen. Alle door D&P Chaletbouw uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn maximaal 60 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of vermeld door D&P Chaletbouw.
2. Een overeenkomst tussen D&P Chaletbouw en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, D&P Chaletbouw een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van D&P Chaletbouw dan wel wanneer D&P Chaletbouw (of een Derde namens D&P Chaletbouw) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
3. Afwijkingen ten aanzien van en wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen partijen (in deze algemene voorwaarden onder meer aangeduid als ‘tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen’) kunnen door Afnemer slechts bewezen wanneer beide partijen schriftelijk (daaronder niet begrepen: per e-mail) daarmee akkoord zijn gegaan. Dat geldt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) voor hetgeen is bepaald in de artikel 4, lid 6 en 10, artikel 5, lid 10, 11 en 15, artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 5, artikel 9, lid 1, artikel 11, lid 1, artikel 12, lid 4, en artikel 22 lid 4.
4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door D&P Chaletbouw worden overschreden. In dat geval heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.
5. Alle door D&P Chaletbouw uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door de Afnemer aan D&P Chaletbouw ter beschikking is gesteld.
6. Alle door D&P Chaletbouw uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn beperkt tot datgene wat D&P Chaletbouw in haar aanbieding of offerte heeft vermeld. Indien bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) Afnemer documenten aan D&P Chaletbouw verschaft (zoals een bestek) op basis waarvan D&P Chaletbouw een aanbieding of offerte verstuurt, betekent dit niet dat al hetgeen in die documenten (bestek) is opgenomen ook verwerkt is in het aanbod of de offerte van D&P Chaletbouw. Afnemer dient zelf te controleren of datgene wat D&P Chaletbouw aanbiedt/offreert, overeenkomt met Afnemers wensen (bijvoorbeeld het bestek). Indien in voorgenoemde documenten (bestek) onderdelen staan die niet expliciet staan vermeld in de offerte/aanbieding van D&P Chaletbouw, dient Afnemer uit eigen initiatief D&P Chaletbouw te verzoeken daarvoor een aparte offerte af te geven en gelden de betreffende onderdelen als meerwerk.
7. Alle door D&P Chaletbouw uitgebrachte aanbiedingen en offertes hebben als uitgangspunt dat de werkzaamheden in één, aangesloten periode kunnen worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien de werkzaamheden niet in één, aaneengesloten periode kunnen worden uitgevoerd (om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – doordat de werkzaamheden niet op één dag kunnen worden uitgevoerd), is D&P Chaletbouw gerechtigd daarvoor extra kosten in rekening te brengen bij Afnemer. Indien D&P Chaletbouw de werkzaamheden afrondt, daarna vertrekt en indien vervolgens Afnemer wenst dat D&P Chaletbouw terugkomt, is D&P Chaletbouw gerechtigd daarvoor extra kosten in rekening te brengen bij Afnemer.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
2. Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij D&P Chaletbouw, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door D&P Chaletbouw ook binnen deze termijn uitblijft.
3. Afnemer dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, en verder al hetgeen waarvoor Afnemer verantwoordelijk is (waaronder – maar niet uitsluitend – hetgeen is opgesomd in het volgende artikel in lid 2), aan D&P Chaletbouw juist en tijdig beschikbaar te stellen. Afnemer staat er voor in dat de door of namens hem aan D&P Chaletbouw verstrekte gegevens en documenten juist en volledig zijn. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Afnemer al het voornoemde juist en volledig aan D&P Chaletbouw ter beschikking heeft gesteld.
4. Indien D&P Chaletbouw gegevens nodig heeft van Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Afnemer deze juist en volledig aan D&P Chaletbouw ter beschikking heeft gesteld.
5. D&P Chaletbouw heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. 6. Wanneer Afnemer aan D&P Chaletbouw materialen of andere zaken levert voor de ver- of bewerking door D&P Chaletbouw of D&P Chaletbouw in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervalt het eventuele uitschot door de ver- of bewerking respectievelijk deze zaken aan D&P Chaletbouw, zonder dat Afnemer recht heeft op (schade)vergoeding. Kosten voor de afvoer en/of storting van stoffen en andere zaken die vrijkomen als gevolg van de hiervoor genoemde werkzaamheden komen voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. Het staat D&P Chaletbouw vrij binnen de kaders van de verplichtingen in de Overeenkomst de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. D&P Chaletbouw heeft daardoor ook (maar niet uitsluitend) het recht te bepalen op welke momenten zij haar personeel of de door haar ingeschakelde Derden inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden en tijdens door weersomstandigheden veroorzaakte improductieve dagen naar eigen inzicht in te vullen.
8. D&P Chaletbouw is bij het aangaan of het uitvoeren van de Overeenkomst niet verplicht Afnemer te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht. Afnemer is hiervoor geheel en zelf verantwoordelijk. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van Afnemer, daaronder begrepen de grond waarop Afnemer een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door Afnemer verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Afnemer kan D&P Chaletbouw op geen enkele wijze aanspreken op onjuistheden in de opdracht, dan wel gebreken, fouten of ongeschiktheden als voornoemd.
9. Mocht er ondanks het vorige lid wel een waarschuwingsplicht bestaan bij D&P Chaletbouw, dan geldt dat D&P Chaletbouw deze niet schriftelijk of ondubbelzinnig hoeft uit te voeren, maar kan volstaan met bijvoorbeeld een mondelinge of elektronische waarschuwing, ook bij aanneming van een bouwwerk. Ook is D&P Chaletbouw in geen geval verplicht Afnemer tijdig op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst te wijzen.
10. D&P Chaletbouw is in geen geval verplicht een dossier of andere gegevens, opnames of bescheiden aan Afnemer te overleggen met betrekking tot het tot stand gebrachte (bouw)werk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Mocht D&P Chaletbouw ondanks het voorgaande wel verplicht zijn een dossier of andere gegevens, opnames of bescheiden aan Afnemer te verschaffen, dan is D&P Chaletbouw gerechtigd daarvoor extra kosten in rekening te brengen bij Afnemer.
11. Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en nooit op basis van een resultaatsverbintenis.

5. Verplichtingen van Afnemer

1. Afnemer zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat D&P Chaletbouw tijdig en onbelemmerd haar werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat D&P Chaletbouw of de door haar ingeschakelde Derde(n), zodra zij op of in de nabijheid van de staanplaats zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zorgt Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat D&P Chaletbouw of de door D&P Chaletbouw ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de staanplaats, het terrein rondom de staanplaats en de toegangswegen daar naartoe, de werkomstandigheden en verder alle gegevens die D&P Chaletbouw nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);
c. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (inclusief alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen conform de eisen uit nationale en internationale wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren). Afnemer dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat het terrein en de aanvoerwegen voldoende verhard zijn en (indien van toepassing) bestand tegen grote en zware voertuigen en machines. Afnemer dient zo nodig voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen voor het tijdig vooraf aanbrengen van rijplaten;
d. voldoende gelegenheid voor aanvoer, beveiligde opslag en afvoer van materialen en hulpmiddelen;
e. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
f. schaft- en sanitaire gelegenheden, zoals (maar niet uitsluitend) af te sluiten en weersbestendige schaftplaats en toilet;
g. de plannen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of door Derden worden verlangd, zoals (maar niet uitsluitend) veiligheidsplannen en gezondheidsplannen;
h. voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
3. Het gebruik van en de aansluitingen voor de benodigde elektriciteit op en nabij de staanplaats is voor rekening van Afnemer.
4. Het is Afnemer niet toegestaan en niet mogelijk de Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een Derde of te bezwaren (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met een pandrecht) zonder voorafgaande toestemming van D&P Chaletbouw. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.
5. Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
6. Afnemer draagt er zorg voor dat uit te voeren werkzaamheden of leveringen welke niet tot de prestaties van D&P Chaletbouw behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de levering van zaken en/of uitvoering van de werkzaamheden door D&P Chaletbouw geen vertraging ondervinden.
7. De werkzaamheden dienen op ieder moment te kunnen worden uitgevoerd door D&P Chaletbouw of de door D&P Chaletbouw ingeschakelde Derden en in ieder geval op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.
8. Afnemer zorgt ervoor dat de bodem (ondergrond) op de staanplaats geschikt is voor het plaatsen en langdurig laten staan van de zaak/zaken.
9. D&P Chaletbouw is niet verantwoordelijk voor schade, gebreken of andere tekortkomingen die verband houden met de gesteldheid van de bodem/ondergrond.
10. Afnemer dient voor eigen rekening en risico zelf zorg te dragen voor de goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen), die nodig zijn voor het transport naar de staanplaats, de plaatsing en het gebruik van de zaak/zaken. D&P Chaletbouw staat er niet voor in dat het transport naar de staanplaats, de plaatsing en het gebruik van de zaak/zaken en de zaak/zaken zelf voldoen aan de vereisten die gelden op basis van de aldaar geldende wet- en regelgeving (zoals, maar niet uitsluitend, het bestemmingsplan en de regels van het park). D&P Chaletbouw staat er niet voor in dat de zaak/zaken voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, zoals, maar niet uitsluitend, het Bouwbesluit. Het voorgaande geldt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11. Afnemer is verplicht voor eigen rekening onderzoek te plegen naar, en D&P Chaletbouw in te lichten over alle omstandigheden, waaronder begrepen de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals onder meer, maar niet uitsluitend de toestand van de muren, de bodem, (grond)waterstand, risico’s voor derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), aanwezige beschermde inheemse planten en – diersoorten, perceelbeperkingen (bijvoorbeeld waterwingebied) en verontreiniging van de bodem door in het werk voorkomende bouwstoffen en objecten.
12. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak, Afnemer in afwachting van de levering van de aan hem verkochte zaak, de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang Afnemer die zaak niet aan D&P Chaletbouw feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat zijn alle kosten, met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor rekening van Afnemer.
13. Bij inruil dient Afnemer mee te werken aan een eerdere levering van de in te ruilen zaak dan dat de door D&P Chaletbouw af te leveren zaak is geleverd of dan is afgesproken, indien D&P Chaletbouw hierom verzoekt, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) wanneer D&P Chaletbouw de in te ruilen zaak wenst te verkopen en de periode volgend op het moment dat D&P Chaletbouw levering wenst van de in te ruilen zaak gunstiger is voor de verkoop daarvan.
14. D&P Chaletbouw is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs, indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de (bij benadering) aangegeven levertijd. D&P Chaletbouw heeft het recht de overeenkomst, ondanks schade en/of waardevermindering aan het in te ruilen object, gestand te doen en de schade/waardevermindering te verhalen op Afnemer.
15. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert Afnemer tegenover D&P Chaletbouw dat door Afnemer in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van Derden, schadevrij zijn, in goede, deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals (maar niet uitsluitend) met betrekking tot de kilometrage. Verder garandeert Afnemer D&P Chaletbouw in het algemeen dat Afnemer niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan Afnemer vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor D&P Chaletbouw, die daarvan onkundig is (gebleven). De feitelijke inruil ontslaat de Afnemer niet van de hiervoor genoemde garanties.

6. Transport

1. De zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals omschreven in Incoterms 2010, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Afnemer (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat D&P Chaletbouw zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. In alle gevallen heeft Afnemer een afnameplicht.
2. Wanneer D&P Chaletbouw zorg draagt voor transport en Afnemer de zaken tijdens transport door D&P Chaletbouw aanvullend wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks met D&P Chaletbouw overeen te komen. Deze aanvullende verzekering geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
3. Indien Afnemer de zaken zelf wenst te verzekeren zal D&P Chaletbouw Afnemer op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een aanvullende transportverzekering.
4. Indien D&P Chaletbouw zorg draagt voor transport zal Afnemer aan D&P Chaletbouw op eerste verzoek van D&P Chaletbouw alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Afnemer. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Afnemer, is voor rekening en risico van Afnemer.
5. Indien zaken door overmacht of door verzuim van Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd of Afnemer hier niet volledige medewerking aan verleent, is D&P Chaletbouw gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.
6. Indien Afnemer haar afnameplicht verzuimt na te komen is D&P Chaletbouw gerechtigd de zaken na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de zaken afgenomen hadden moeten worden namens Afnemer te verkopen tegen een door D&P Chaletbouw te bepalen redelijke prijs. D&P Chaletbouw is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Afnemer, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
7. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd zonder dat Afnemer bij of dadelijk na aanneming van de zaken een voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van D&P Chaletbouw heeft gebracht, wordt D&P Chaletbouw (c.q. de vervoerder in opdracht van D&P Chaletbouw) geacht de zaken in goede staat (althans conform de overeenkomst) te hebben afgeleverd.
8. Mocht er tijdens transport (of bij het laden en lossen) schade aan de zaken ontstaan en mocht D&P Chaletbouw (ondanks alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden) daarvoor aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade in alle gevallen beperkt tot hetgeen Derden (zoals de transporteur of de verzekeraar) aan D&P Chaletbouw uitkeren, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 24 van deze voorwaarden.

7. Staanplaats, verkeer, materialen en keuren

1. Afnemer is gehouden om ruim voor aanvang van de werkzaamheden door D&P Chaletbouw de staanplaats en het terrein daaromheen in goede staat te brengen, zodanig dat D&P Chaletbouw alle werkzaamheden adequaat en zonder enige vertraging kan uitvoeren.
2. Afnemer zorgt ervoor dat aanvoerwegen in de directe omgeving van de staanplaats en het terrein in zodanige staat zijn dat de af te leveren zaak mogelijk is met behulp van gangbare hulpmiddelen, machines en vervoer- en transportmiddelen.
3. D&P Chaletbouw kan Afnemer gelegenheid geven de materialen, grondstoffen en andere zaken (bijvoorbeeld een afgeronde zaak, zoals een chalet) te keuren. Afnemer dient de betreffende zaken in dat geval onverwijld te keuren. Artikel 10 van deze algemene voorwaarden is op de keuring van overeenkomstige toepassing.
4. Voor de door D&P Chaletbouw voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen en andere zaken (zoals een afgeronde zaak, bijvoorbeeld een chalet, of een onderdelen daarvan) draagt Afnemer het risico, vanaf het moment waarop deze zaken op de staanplaats of het werkterrein (anders dan de fabriek van D&P Chaletbouw) zijn aangevoerd.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient Afnemer voor eigen rekening en risico faciliteiten aan D&P Chaletbouw aan te bieden, waardoor D&P Chaletbouw de afvalstoffen, (knip)resten, puin en soortgelijke stoffen kan achterlaten op of in de directe nabijheid van het werkterrein, zonder dat Afnemer daarvoor kosten bij D&P Chaletbouw in rekening kan brengen.
6. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Afnemer ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, kan D&P Chaletbouw niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en is Afnemer aansprakelijk voor de schade die D&P Chaletbouw hierdoor lijdt.

8. Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

1. De termijn van (op)levering wordt verlengd met de periode waarin welke Afnemer niet voldoet aan enige verbintenis tegenover D&P Chaletbouw.
2. De termijn waarbinnen het werk zal worden afgerond of de zaken worden geleverd, wordt automatisch verlengd met de periode dat er sprake is van overmacht, onwerkbare dagen, door voor rekening van Afnemer komende omstandigheden, als gevolg van meerwerk, en/of in geval van omstandigheden waaronder niet van D&P Chaletbouw kan worden gevergd dat het werk of de zaken binnen de overeengekomen termijn wordt (op)geleverd.
3. Onder onwerkbare dagen als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen (maar niet uitsluitend) dagen waarop de weersomstandigheden ervoor zorgen dat de werkzaamheden door D&P Chaletbouw niet adequaat en naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit staat ter beoordeling van D&P Chaletbouw.

9. Garantie

1. Indien garantie niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt dat D&P Chaletbouw geen garantie geeft op het werk, de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden.
2. In alle gevallen waarin D&P Chaletbouw een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.
3. D&P Chaletbouw kan niet gehouden worden aan uitingen van Derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen, tenzij hierna anders is bepaald.
4. Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van D&P Chaletbouw, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover D&P Chaletbouw is nagekomen en nakomt.
5. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat D&P Chaletbouw gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte of opgeleverde geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte of opgeleverde niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Afnemer het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van D&P Chaletbouw onder deze garantiebepaling op.
6. Alleen Afnemer kan (persoonlijk) een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden/wordt overgedragen.
7. De garantie geldt niet wanneer:
a. Afnemer niet heeft gehandeld conform artikel 10 van deze voorwaarden;
b. Afnemer enige verplichting tegenover D&P Chaletbouw (voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zoals – maar niet uitsluitend – het tijdig betalen van de facturen, of uit enige andere rechtsverhouding met D&P Chaletbouw) niet nakomt, niet is nagekomen of indien er aanwijzingen zijn dat Afnemer enige verplichting niet zal nakomen;
c. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie- instructies of andere instructies die, door of namens D&P Chaletbouw, de leverancier van D&P Chaletbouw en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
d. er sprake is van normale slijtage;
e. er sprake is van ongelukken of misbruik van de zaak;
f. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;
g. er sprake is van schade of gebreken veroorzaakt door klimatologische invloeden;
h. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden;
i. er sprake is van schade of andere klachten die verband houden met de bodem/ondergrond (zoals – maar niet uitsluitend – een ongeschikte, zachte ondergrond).
8. Een door D&P Chaletbouw gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van D&P Chaletbouw in voor eventueel door Afnemer of door Derden geleden schade.
9. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor hetgeen vervangen of hersteld is, verstrekt.
10. Indien de leverancier van D&P Chaletbouw of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de leverancier van D&P Chaletbouw of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die D&P Chaletbouw stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van D&P Chaletbouw of fabrikant. Indien de leverancier van D&P Chaletbouw of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de leverancier van D&P Chaletbouw of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die D&P Chaletbouw stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van D&P Chaletbouw of fabrikant. 11. Afnemer dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat hij en de eindgebruiker van de door D&P Chaletbouw geleverde zaken en opgeleverde werken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie- instructies of andere instructies die, door of namens D&P Chaletbouw, de leverancier van D&P Chaletbouw en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Afnemer vrijwaart D&P Chaletbouw voor aanspraken van Derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
12. Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

10. Afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn

1. Afnemer dient zelf na te gaan en in de gaten te houden wanneer D&P Chaletbouw de zaken levert, de werkzaamheden afrondt en/of wanneer het werk klaar is om te worden opgeleverd. Afnemer dient de dienstverlening, de geleverde zaken en het werk direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de aflevering te (laten) inspecteren (ook indien D&P Chaletbouw niet expliciet heeft aangegeven dat de werkzaamheden zijn afgerond of het werk klaar is om te worden opgeleverd). Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen zo spoedig mogelijk na de controle, maar in ieder geval binnen 48 uur na het einde van de werkzaamheden c.q. de af- of oplevering van de zaken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan D&P Chaletbouw te worden medegedeeld.
2. Indien Afnemer niet ter zake deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij de controle te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.
3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Afnemer zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na de ontdekking ervan gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan D&P Chaletbouw mee te delen.
4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen, afwerking, kleuren, hardheid, satinage, dikte dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoord en geven Afnemer (onder meer – maar niet uitsluitend) niet het recht op opzegging, (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, opschorting, afkeuring of het weigeren van ontvangst of betaling van de zaken c.q. het werk.
5. Bij reclamatie dient Afnemer de zaken aan te bieden aan D&P Chaletbouw, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
6. Indien een zaak of het werk gebrekkig is dan wel de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd en tijdig is gereclameerd, zal D&P Chaletbouw de gebrekkige zaak/het werk binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan c.q. de werkzaamheden alsnog conform de Overeenkomst uitvoeren. D&P Chaletbouw is gerechtigd in plaats van de voorgaande verplichting vervangende vergoeding daarvoor aan Afnemer te voldoen tot een maximum van de nieuwwaarde van (het onderdeel van) de gebrekkige zaak ten tijde van de aankoop van (het onderdeel van) de gebrekkige zaak c.q. tot een maximum van de prijs voor het betreffende onderdeel van de werkzaamheden. Tot meer dan het voorgaande is D&P Chaletbouw niet gehouden.
7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij D&P Chaletbouw integraal voor rekening van Afnemer.
8. Reclames geven Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.
9. Afnemer kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
10. Indien Afnemer een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden, de oplevering van het werk of de levering van de zaken, geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.
11. Indien Afnemer de zaak of het werk in gebruik neemt, geldt dat Afnemer de zaak c.q. het werk heeft aanvaard, geldt dat het werk is opgeleverd en geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien een deel van het werk of de zaak in gebruik wordt genomen, geldt het voorgaande ten aanzien van dat deel.

11. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van D&P Chaletbouw in euro’s, exclusief BTW, exclusief de kosten voor het transport (waaronder onder meer ook begrepen de transportvergunningskosten, transportbegeleidingskosten, routeverkenningskosten, bruggenberekeningskosten en kosten voor verwijderen van obstakels), exclusief werkzaamheden, zoals (maar niet uitsluitend) het afleveren en plaatsen van de zaken, het afwerken van de onderkant en het aansluiten van de zaken, en exclusief eventuele invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten. De voorgenoemde kosten, belastingen, heffingen e.d. komen voor rekening van Afnemer en kunnen afzonderlijk door D&P Chaletbouw bij Afnemer in rekening worden gebracht. Indien D&P Chaletbouw de kosten heeft doorgegeven voor transport, de transportvergunning, de transportbegeleiding, route-verkenning, bruggenberekening, verwijderen van obstakels, etc., gelden deze opgaves bij benadering. D&P Chaletbouw is gerechtigd achteraf de werkelijke kosten bij Afnemer in rekening te brengen.
2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door D&P Chaletbouw worden doorberekend aan Afnemer als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Indien D&P Chaletbouw de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst verhoogt, heeft Afnemer de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden, mits Afnemer een Consument is.
3. D&P Chaletbouw is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door D&P Chaletbouw.
4. In geval van door Afnemer gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk is D&P Chaletbouw gerechtigd een redelijke verhoging van de prijs te vorderen, waarbij D&P Chaletbouw niet gebonden is aan eerder aangeboden en/of overeengekomen eenheidsprijzen.
5. Indien de werkzaamheden, om welke reden dan ook, tussentijds worden gestaakt en later opnieuw worden aangevangen, heeft D&P Chaletbouw recht op vergoeding door Afnemer van alle kosten die daaruit voortvloeien, zoals (maar niet uitsluitend) opslagkosten en vervoers- en transportkosten.

12. Betaling en opeisbaarheid

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening per bank in euro’s te geschieden.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan D&P Chaletbouw verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. Afnemer is aansprakelijk voor alle werkelijke door D&P Chaletbouw gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur.
4. Afnemer dient 20% van de totale prijs bij aanvang van de Overeenkomst te betalen. Het restant (en verder al hetgeen Afnemer aan D&P Chaletbouw verschuldigd is) dient Afnemer te betalen voorafgaand aan het moment dat de zaken klaar staan om te worden getransporteerd naar de staanplaats, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. D&P Chaletbouw is gerechtigd het transport en de aflevering van de zaken op te schorten tot volledig aan de betalingsverplichtingen als bedoeld in het vorige lid is voldaan.
6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Afnemer verplicht op verzoek van D&P Chaletbouw een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. D&P Chaletbouw heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op Afnemer te verhalen.
7. Het recht van Afnemer om zijn vorderingen op D&P Chaletbouw te verrekenen met betalingsverplichtingen aan D&P Chaletbouw uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. 8. Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

13. Stelposten

1. Onder stelposten worden verstaan het als zodanig aangeduide geldbedragen, welke in de prijs zijn begrepen en ten laste waarvan beschreven uitgaven worden gebracht.
2. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.
3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de aanschaffing van bouwstoffen en materialen, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
a. de prijzen op basis van franco levering op of in het vervoermiddel bij de staanplaats c.q. de werkplaats;
b. een vergoeding van 10% van de onder a bedoelde prijzen.
4. Kosten van emballage en de terugzending daarvan komen voor rekening van Afnemer.
5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de verrichting van werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
a. de voor de uitvoering nodige kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering betrekking hebben;
b. een vergoeding van 10% van de onder a bedoelde kosten.
6. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan Derden, wordt gerekend met bedragen, welke zijn samengesteld uit:
a. het bedrag van de aan Derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
b. een vergoeding van 10% van het onder a bedoelde bedrag.

14. Hoeveelheden

1. Onder verrekenbare hoeveelheden worden verstaan de als zodanig aangeduide hoeveelheden; afwijkingen worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel.
2. Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging ‘naar schatting’, ‘ongeveer’ of dergelijke aanduidingen genoemde hoeveelheden. Een afwijking van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 5% van die geschatte hoeveelheid.
3. Afwijkingen van andere dan de in het eerste of tweede lid bedoelde hoeveelheden, welke door Afnemer worden verlangd of voorgeschreven, worden deze verrekend (in rekening gebracht) conform de prijs die D&P Chaletbouw in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk daarvoor een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door D&P Chaletbouw.
4. Indien hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder verstaan, voor zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk gemeten.

15. Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

Indien verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te hoog of te laag te zijn om het werk of de zaak overeenkomstig de Overeenkomst of de aard van het werk of de zaak tot stand te brengen, zullen de afwijkingen van deze hoeveelheden worden verrekend conform de prijs die D&P Chaletbouw in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk daarvoor een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door D&P Chaletbouw.

16. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van D&P Chaletbouw, zolang Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door D&P Chaletbouw aan Afnemer krachtens deze of enige andere(al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van D&P Chaletbouw onder eigendomsvoorbehoud op Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
2. Alle zaken die D&P Chaletbouw aanwijst en waarvan D&P Chaletbouw middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van D&P Chaletbouw afkomstig te zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
4. Wanneer aan Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
5. D&P Chaletbouw heeft vóór de hiervoor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. Afnemer verbindt zich ertoe D&P Chaletbouw te allen tijde onbelemmerde door- en ingang te verschaffen tot en in de gebouwen waarin of waarbij de zaken zich bevinden. D&P Chaletbouw heeft geen voorafgaande toestemming nodig om zich toegang in de betreffende gebouwen en/of op de erven te verschaffen. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van Derden die de betreffende zaken voor Afnemer houden. Afnemer en andere betrokkenen (zoals – maar niet uitsluitend – een curator) zal alle medewerking aan D&P Chaletbouw verlenen ter effectuering van voornoemde rechten door D&P Chaletbouw.
6. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt Afnemer een boete verschuldigd van 100% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 11 en 12. Het is Afnemer niet toegestaan kosten in rekening te brengen bij D&P Chaletbouw ter zake van het effectueren van de rechten in dit artikel. Ook de kosten als laatstgenoemd die door anderen dan Afnemer (bijvoorbeeld een curator) worden gemaakt ter effectuering van deze rechten komen voor rekening en risico van Afnemer en mogen niet bij D&P Chaletbouw in rekening worden gebracht.

17. Retentierecht

Wanneer D&P Chaletbouw goederen van Afnemer onder zich heeft, is D&P Chaletbouw gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die D&P Chaletbouw op dat moment op Afnemer heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

18. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is D&P Chaletbouw naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop D&P Chaletbouw geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor D&P Chaletbouw (deels of geheel) niet of onder belemmerende omstandigheden in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen van Derden waarvan D&P Chaletbouw op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, epidemieën, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, bovenmatig ziekteverzuim onder het personeel van D&P Chaletbouw, schaarste aan externe arbeidskrachten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van cruciaal personeel van D&P Chaletbouw (waaronder – maar niet uitsluitend – de eigenaar van D&P Chaletbouw).
3. D&P Chaletbouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat D&P Chaletbouw zijn verbintenis had moeten nakomen.

19. Overige diensten

1. D&P Chaletbouw of de door haar ingeschakelde Derde(n) treedt op als gemachtigde van Afnemer indien dit bij kan dragen aan de uitvoering van de Overeenkomst door D&P Chaletbouw. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan D&P Chaletbouw niet worden tegengeworpen, wanneer Afnemer expliciet of impliciet toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de Overeenkomst/werkzaamheden voortvloeit.
2. Indien partijen overeenkomen dat D&P Chaletbouw het vergunningstraject of anderszins de communicatie met de autoriteiten (zoals de gemeente) zal (laten) verrichten, geldt dat D&P Chaletbouw uitsluitend een inspanningsverbintenis heeft. D&P Chaletbouw kan niet garanderen dat de gewenste uitkomst (bijvoorbeeld een vergunning) ook daadwerkelijk wordt behaald (afgegeven) en is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen door gedragingen van Derden, zoals de autoriteiten. Indien er vertraging ontstaat bij de afgifte van de benodigde vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, etc., of deze op andere wijze minder snel dan verwacht worden afgegeven, zal de termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk c.q. de levering van een zaak met een periode gelijk aan de periode van de vertraging worden verlengd.

20. Ontbinding en opschorting

1. D&P Chaletbouw behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met D&P Chaletbouw nakomt.
2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is D&P Chaletbouw gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Afnemer, Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Afnemer wordt toegelaten tot of heeft aangevraagd een buitenwettelijk of wettelijk schuldsaneringstraject (zoals, maar niet uitsluitend, de WSNP), Afnemer overlijdt, Afnemer wordt ontbonden of Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin D&P Chaletbouw toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

21. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. Afnemer heeft een afnameplicht en is niet bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.
2. Mocht Afnemer desondanks (bijvoorbeeld op grond van een dwingendrechtelijke bepaling) bevoegd zijn het werk/de werkzaamheden te schorsen, dan geldt artikel lid 3 tot en met 9 van dit artikel.
3. Voorzieningen die D&P Chaletbouw ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die D&P Chaletbouw ten gevolge van de schorsing lijdt, worden door Afnemer aan D&P Chaletbouw volledig vergoed.
4. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening en risico van D&P Chaletbouw.
5. In geval van een schorsing, kan D&P Chaletbouw bovendien vorderen, dat hem een betaling voor het uitgevoerde deel van het werk wordt gedaan. Daarbij dient Afnemer aan D&P Chaletbouw tevens een door D&P Chaletbouw in redelijkheid te bepalen vergoeding te betalen met betrekking tot de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte bouwstoffen, materialen en andere zaken en alle voor D&P Chaletbouw uit de schorsing voorvloeiende kosten en andere schade.
6. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt is D&P Chaletbouw bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Afnemer recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend. 7. Wordt de (verdere) uitvoering van het werk of de voltooiing daarvan onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat, verloren raakt of beschadigd raakt, zonder dat dit aan D&P Chaletbouw kan worden toegerekend, dan is D&P Chaletbouw gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Afnemer recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
8. In geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
9. Ingeval van beëindiging (deels of geheel en van welke aard dan ook, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – in het geval van vernietiging, opzegging of ontbinding) van de Overeenkomst, heeft D&P Chaletbouw recht op de volledige koop- en aanneemsom/volledig overeengekomen prijs (hoofdsom) en alle kosten en schade die D&P Chaletbouw ten gevolge van de beëindiging heeft moeten maken.

22. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt D&P Chaletbouw de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen D&P Chaletbouw aan Afnemer verschaft, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) de door haar geleverde zaken, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en programmatuur.
2. Afnemer garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan D&P Chaletbouw materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
3. Afnemer garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Afnemer (of derden namens Afnemer) aan D&P Chaletbouw verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Afnemer vrijwaart D&P Chaletbouw voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Afnemer is gehouden tot vergoeding van alle schade die D&P Chaletbouw door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Afnemer gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan D&P Chaletbouw met betrekking tot dergelijke aanspraken.
4. Indien D&P Chaletbouw ‘werken’ in de zin van de Auteurswet of andere gegevens, documenten, adviezen of producten (waaronder onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan: bouwtekeningen, constructieve berekeningen en schetsen) aan Afnemer verschaft, verkrijgt Afnemer uitsluitend een licentie om deze te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verschaft en binnen de grenzen van de betreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afnemer heeft niet het recht voornoemde werken, gegevens, documenten, adviezen of producten of onderdelen daarvan (zoals, maar niet uitsluitend, de broncodes) aan Derden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een ander chaletbouwer of -verkoper) te verschaffen. Is de Overeenkomst tot een einde gekomen voordat de uitvoering daarvan is voltooid, dan Afnemer niet (meer) het recht zonder tussenkomst of toestemming van D&P Chaletbouw de door D&P Chaletbouw aan Afnemer verschafte werken, gegevens, documenten, adviezen of producten of onderdelen daarvan, te gebruiken of aan Derden te verschaffen.

23. Marketing

Het is D&P Chaletbouw en de door haar ingeschakelde Derden toegestaan op de staanplaats, het terrein, aan gebouwen of aan andere werken van Afnemer demontabele reclame-uitingen aan te brengen, zonder dat Afnemer recht heeft op een (schade/kosten)vergoeding.

24. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Iedere aansprakelijkheid van D&P Chaletbouw voor schade tegenover Afnemer en Derden is per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van D&P Chaletbouw voor het geval in kwestie uitkeert. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor iedere vorm van aansprakelijkheid en onder meer (maar niet uitsluitend) voor schade, zowel bij Afnemer als bij Derden, ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst, ten gevolge van het plegen van een onrechtmatige daad of ten gevolge van fouten/tekortkomingen van personeel of door D&P Chaletbouw in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, omdat de schade niet onder de dekking valt of D&P Chaletbouw voor de schade geen verzekering heeft), is D&P Chaletbouw niet aansprakelijk voor de schade.
3. In geval van aansprakelijkheid is D&P Chaletbouw uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van D&P Chaletbouw aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan D&P Chaletbouw toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
4. D&P Chaletbouw is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
5. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van D&P Chaletbouw of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
6. Indien Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van D&P Chaletbouw daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade. Indien D&P Chaletbouw als gevolg van een schadegeval in de uitvoering van de Overeenkomst geconfronteerd wordt met een premiestijging, is D&P Chaletbouw gerechtigd deze premiestijging bij Afnemer in rekening te brengen.
7. Afnemer zal D&P Chaletbouw vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van D&P Chaletbouw daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Afnemer.

25. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij D&P Chaletbouw partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen D&P Chaletbouw en Afnemer. Het staat echter D&P Chaletbouw vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen D&P Chaletbouw en Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.